lørdag 27. juni 2020

Salme 86,11

Herre, lær meg din veg
          så eg kan ferdast i di sanning!
          Gjev meg eit heilt hjarte, så eg fryktar ditt namn!


David ber om å bli undervist i Guds veg, han ville så gjerne ferdast i hans sanning, vera eit ærleg, godt, heilhjarta og gudfryktig menneske.

Når ein person har slike ønskjer, beviser det at Den Heilage Ande bur i denne personen. For det er berre han som får folk til å ha slike ønskjer. 
Guds veg og Guds sanning er parallelle uttrykk her. Guds veg er den vegen Gud har laga for oss til seg. Denne er smal, seier Jesus, men han fører fram. At han er smal betyr at me må gå i ryggen på Jesus, i hans fotspor, og eit fotspor er jo smalt. Nokre gonger er det nok slik at me vanskeleg kan sjå nokon veg i det heile tatt der Jesus fører oss. Då forstår me at det er Jesus som er vegen.  

Guds veg og Guds sanning er å kjenna Jesus, han som er sann Gud, og som har teke bort syndene våre og fjerna alle hindringar mellom oss og vår Far i himmelen. No får me vera saman med han kvar einaste dag, bada oss i hans godleik og nåde, sola oss i hans lys, og oppleva det fantastiske: at han gjer oss til ærlege, gode, heilhjarta og gudfryktige menneske. 

Kor går Jesus? 
Han fører oss til himmelen, ja. Men på vegen fører han oss innom dei fortapte, fattige, sjuke og forkomne for å gje dei frelse og lækjedom i hans namn, om dei då vil venda om og ta imot. Det er kallet han har gjeve oss. Amen!

          
   
 

Ingen kommentarer: