tirsdag 3. august 2010

Salme 77

v.1 Asaf ropte til Gud, og vart høyrt.
v.2-9 Kva var problemet hans? Guds tilsynelatande passivitet.

Sjølv om Asaf søkte Gud natt og dag, utan opphald, og ba om at Herren måtte gripa inn for si sak, hende ingenting. Og dette gjekk så tungt inn på han at han vart heilt stum. Lamma. Overvelda av sorg. Han var utrøysteleg, meir og meir uroleg, og i vers 7-9 spør om Guds nåde er forbi? om dei er forkasta? om vreiden er større enn medkjensla? osv.

Guds tilsynelatande passivitet har alltid vore eit problem for truande menneske. Skal Guds kyrkje sigra, og vinna menneske for himmelen, som ho er sett til, må Gud på banen og gjer sine under mellom oss. Utan at Gud er aktiv, hjelper det ikkje kor aktive me er. Det har me alle forstått. Ikkje sant?

Det er lett for oss kristne vesteuropearar, som lever i ei tid,, og i ein del av verda prega av "moderne gudlaus verkelegheit", å kjenna oss att i denne delen av Salme 77. Har Gud gløymt oss? Vil han ikkje sjå til oss meir? Har hans nåde opphøyrt for alltid? Har løftene hans svikta? Har han gløymt å vera oss nådig? Er vreiden hans større enn medkjensla?

Asaf kjende på botnlaus naud for Guds rike, og ei enorm lengsle etter å erfara Guds nærvær og sjå Guds gjerningar. Han kunne ikkje sova når det vonde gjekk fram på bekostning av det gode. Det var ei kval for han, ein tortur i sinnet. Er du og eg der? Der bør me koma.

v.10-20 Korleis fekk Asaf hjelp? Gjennom Guds ord. Han begynte å tenkja på alle dei åra då Gud faktisk var aktiv i Israels historie, og han bestemte seg for å henta håp og næring frå dei undera som Gud hadde gjort før. I staden for å sjå inn i mørkret og forbanna det, vel han å meditera på Guds ord, og tala med menneska om det som står der. Her syner Asaf oss veg. I tider då Gud tilsynelatande er passiv, trenar han oss i å tru på Ordet, slik at me kan blir sterke til den dagen då Gud grip avgjerande og mektig inn mellom oss. Tenk på ei idrettskvinne. Grunnlaget for siger legg ho i mellom meisterskapa. Det er for seint å trena når meisterskapet startar. Slik trenar Gud oss no slik at me er godt budde den dagen då moroa begynnar.

Det er fantastisk lurt å prisa Herren. Slik gleder me han og talar til oss sjølv. Orda våre har stor makt over tanken.

Asaf vel å prisa Gud for at han er ein heilag Gud og for at ingen er så stor som han (v. 13). Sei det ut du også og smak på orda. Gjenta dei så for deg sjølv og Gud, mange gongar. Det har effekt.
Vidare seier han: "Du er ein Gud som gjer under, du har kunngjort din styrke mellom folka, med din arm har du fridd ut folket ditt..." og så siterer han dei mektige undera som hende då Israel vart ført ut av Egypt.

Då Israel sto ved Raudehavet, hadde dei ingen utveg. Alt var stengt. Men ikkje for Gud. Han opna ein veg for dei gjennom havet.

Slik er det i dag for oss som enkeltpersonar og for Guds kyrkje. Det kan sjå ut til at alle vegar er stengde. Men det er berre slik det ser ut. For har me Gud i oss og med oss, opnar han nye vegar for oss der det ikkje var vegar før. Slik har Gud alltid vore, og slik vil han alltid vera.

Så pris Herren for hans storverk, og snakk med menneska om det som Gud har gjort for deg, i deg og gjennom deg. Asaf hugsa utferda frå Egypt. Me har heile Jesusforteljinga å sjå tilbake på. Israelittane vart frelste frå egyptarane. Me er blitt frelste frå alle våre synder, gravlagde med Kristus og reist opp til eit nytt liv saman med han som aldri kan døy.

mandag 2. august 2010

Salme 76

v.1 "Gud er kjent i Juda, hans namn er stort i Israel!" Guds folk er eit folk som kjenner Gud, som prisar namnet hans og gjer det stort (dvs. berømt) i verda. Vårt kall som kristne er å kjenna Gud, og reklamera for han etter beste evne. Det handlar om trua sitt indre og ytre liv.

v.2. Salem er det same som Jerusalem, og tyder fred. Der er hans tabernakel, dvs hans bustad. Poenget er: Gud bur der hans fred har gjort sitt inntog. Der har han sitt tabernakel. Der er Sion.

v.3. Der Gud bur, er krigen avlyst. I lys av NT må me tenkja slik: Menneske er i sitt vesen fientleg innstilt til Gud, og kjempar mot han når han krev overgjeving. Men når menneske kapituelerer og legg ned alle våpen mot Gud, flyttar Gud inn til menneske med sin fred og sitt velsigna nærvær.

v.4 Gud har større verdi enn fjell av materielle goder. Det er klokskap å velja Gud framfor denne verda.

v.5-6. Slik må det vera for ein dag skal både menneske og dyr døy, og då gagnar rikdom ingenting. Den einaste rikdomen som er evig, er Gud sjølv.

v.7-9 Gud er verdas domar. Han har det siste ord i kvart menneskes liv. Difor må me syna han vørdnad, og heilt og fullt inretta oss etter hans ord og vilje, som forresten uttrykker rein og ubesmitta godleik. Lever me i ulydnad, kan me ikkje stå oss i domen. Me blir råka av Guds vreide over det vonde som me ikkje ville gje frå oss.

Guds dom har to siktemål: Han skal døma og straffa dei vonde, og setja fri dei som har vore undertrykte av dei vonde.

v. 10 skildrar Guds suverenitet: Han gjer motstandarane sin harme om til lovsong. Korleis skjer det? Me ser det i dag i Guds kyrkje. Når kristne vert utsett for forfølging og undertrykking, blir dei gjerne meir avgjorte, overgjevne og inderlege i sitt liv med Gud.

Gud elskar denne lovsongen. Han omgjev seg med han, badar seg i han og har si glede i han.

v.11 Her vert me oppfordra til å gje Herren lovnader og halda dei. I dette tilfelle går det på økonomi. Som kristne skal me innretta heile økonomien vår etter Guds vilje, og då handlar det om å sørgja for hans rike først. Jesus seier: "Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg."

v.12 Kongane på jorda har ein tendens til å yta Gud motstand, og syner uvilje til å styra nasjonane etter Guds gode ord. I våre dagar vert Gud totalt neglisjert. Men Gud er i stand til å bøya og audmjuka dei, og då veit me kva me skal be om for dei som har makt i mellom oss.

mandag 7. juni 2010

Salme 11,5-7

v.5: Herren prøver dei rettferdige med den hensikt å avdekka veikskapar, ikkje for å bedrøva eller fordømma, men for å reparera og styrka. I Jakob 1,3 les me t.d. at prøving av trua verkar tolmod.

Gud hatar den vonde og den som elskar vald. "Hat" betyr her" aktiv motstand." Verda er full av brutal og unemneleg vald. Men den som utøver dette, har Gud som sin motstandar.

v.6 skildrar den smertefulle domen Gud vil fella over desse gudlause menneska, og tankane går til Sodoma og Gomorra i 1.Mosebok 19, byane som gjekk til grunne i eld og svovel pga valdsprega seksuell perversitet.

v.7 fortel oss så at Herren er rettferdig, og at han elskar rettferd. Rettferd er alt som samsvarar med hans kjærlege vesen.

"Ærlegdom" motsvarar her "rettferd". Den ærlege er eit menneske som er blitt innteken av Gud og som lever i ope samfunn med Han, ein som sannar syndene sine og lever i Guds nådige tilgjeving. Slike folk har fritt utsyn til Gud, dei ser hans åsyn.

Uærlege menneske kan ikkje sjå Gud. Løgn fjernar folk så langt frå Gud at dei til sist ikkje trur at han finst. Dei som søkjer sanninga, vil alltid finna Gud.