torsdag 18. april 2019

Salme 68,30-36

v.30. Herrens tempel er Guds bustad, den er synleg, vakker, attraktivt og viktig. Jesu Kristi kyrkje er Herrens tempel. Når kongar kjem med gåver til Guds tempel, gjev dei til kjenne at dei anerkjenner Guds autoritet over liva sine og at dei ønskjer Guds hjelp og bistand i gjerninga si.  

v.31 "Villdyret i sivet" (krokodillen) representerer her den snikande, vonde makta (slangen i Eden). "Flokken av oksar" er mektige folkeslag som går til åtak i flokk. Herren er sterkare enn desse og trugar dei. Han trakkar ned dei som jaktar rikdom (med all den synd som følgjer), og han spreier folk som vil strida mot han og hans folk. Både den snikande og bråkande faren er noko truande menneske kjenner godt til. 


v.32. Dette verset peikar framover mot vår tid då Etiopia og Aust-Afrika har vore gjesta med kristen vekking sidan tida etter 2.verdskrigen. Millionar kjem til tru kvart år. Også i Egypt skjer dette, og særleg i den koptiske kyrkja. Når Israel blir eit kristent folk, vil det nok strøyma gåver også frå Egypt til dei truande i Jerusalem.


v.33. Dette verset er jo interessant. Vanlegvis vert truande oppfordra til å lovsyngja Gud. Men her går oppfordringa til KONGERIKA. Det er alle menneskes kall å lova og æra Gud. Rett og slett. Det er DET som er å vera menneske. 
          

v.34. Gud rid på himmelen, dvs han står over alle nasjonar. Menneske kan ikkje setja grenser for Gud. Men det er Gud, som med si mektige røyst, set grenser for menneska. 
          
v.35. Å anerkjenna desse grensene er å gje Gud makt. Gud HAR all makt. Men denne makta påtvingar han ikkje det enkelte menneske, for me er skapte i hans bilete til fridom, så det er ME som bestemmer i kor stor grad Gud skal ha innflytelse i og gjennom liva våre. 
          
 v.36. Gud vekkjer frykt. Dette er ein god frykt, frykt for å skada hans rykte, frykt for å skada våre medmenneske, frykt komma ut av samfunnet med han og frykt for hans dom,  Når me let oss leida av gudsfrykt, gjev Gud oss styrke og kraft. Lova vere han for det.  Dei som ikkje fryktar Gud har ikkje forstått noko som helst av kven han er. 

Ingen kommentarer: