søndag 9. august 2009

Salme 10,1-7

v.1 Salmisten spør Gud kvifor han er så langt borte i tider då han har aller mest bruk for han. Han har behov for umiddelbar hjelp, men Gud grip ikkje inn. Og han forstår ikkje kvifor.
Denne problemstillinga er vanleg for menneske i naud. Sanninga er: Gud er alltid nær hos oss i vår naud, men han teier i sin kjærleik, les me hos profeten i Sefanja. Målet med det er at me skal bli sterke i han, for dei som ventar på Herren får ny styrke, les me hos Jesaja (kapittel 40). Det som me trur vil sveikka oss, er det som vil styrka oss. Og me må forstå: Gud er trufast, og vil alltid oppfylla løftene sine, sjølv om han ikkje alltid oppfyller ønskjene våre.

Problemet salmisten står andsynes finn me i vers 2: Han er fattig, og han er forfølgd av vonde menneske. Dette er er ein normalsituasjon for mange kristne i vår tid. Og me kan sjå at det var slik også for både Jeremia og Jesus, og for dei første kristne.

Salmisten ber så Gud om at forfølgjarane må falla for eige grep. Det er det han ynskjer, og slik er det han ærleg ber, og det samsvarar med Guds råd for dei vonde. Dei skal falla i den grava dei grev for andre.

v.3-4 Den vonde skryt av planane sine (skryt er ei forresten ei kvalmande grunnsynd i menneskehjarta som også pregar mange kristne), han er grådig, fornektar Gud og bryr seg ikkje om han. Han er ikkje ateist, men Gud er ikkje i tankane hans og har ingen påverknad på livet hans. Livet for den vonde handlar om å skaffa seg timelege goder. Dei evige godene er ute av hans perspektiv. Og når profeten kjem og minnar han om livsansvaret innfor Gud, vert han sint og det endar gjerne med forfølging i ei eller anna form. Dei vil ikkje at andre skal blanda seg oppi liva deira. "Trø meg ikkje for nære!"

v.5: Og det er ein regel meir enn ein unnatak at den som mel si eiga kake i stor grad lukkast med det. Han har framgang og kjenner seg sterk og usårbar. Og sidan han er fokusert på suksess, ser han på medmenneska sine som potensielle kundar eller konkurrentar, og tankelivet hans kretsar rundt slike emner. Han velsignar dei som støttar og forbannar dei som hindrar han.

Ingen kommentarer: