mandag 8. april 2013

Salme 34,12-15

12 ל Kom hit, born, høyr på meg!
          Eg vil læra dykk frykt for Herren.
        
   
13 מ Er du ein som har glede av livet,
          som elskar å sjå gode dagar?
        
   
14 נ Hald då tunga borte frå det som er vondt,
          og leppene borte frå svikefull tale.
        
   
15 ס Vend deg bort frå det vonde og gjer det gode.
          Søk fred og jag etter han!


Denne delen av salma høyrer med til visdomslitteraturen. Folk i våre dagar vil kalla det for "moralisme", men truande menneske kallar det "oppseding i rettferd", for å låna eit uttrykk frå Paulus sitt 2. brev til Timoteus kap 3. 

 I vers 12 inviterer salmisten oss til "å koma til seg" og høyra på han. Det ligg implisitt her at å koma til salmisten er einsbetydande med å koma til Gud, for salmisten talar ord frå Gud. Å koma til Gud er det same som å ha samfunn med han. Dette er viktig, for moral utan samfunn med Gud blir "moralisme", men moral som spring ut frå samfunn med Gud kallar me kjærleik i praksis. 

Å høyra på Gud inneber å innretta seg etter hans ord. Frykt for Herren kan og må lærast, ingen har det i seg. Gudsfrykten kjem med Guds ord.  

v.13-15 er ei oppskrift på sann lukke som liknar på det me les i Salme 15, og her, som der, vert lukke og livsstil kopla saman. Det handlar om å passa tunga, snu seg bort frå vondskap, syna godleik til alle, forhindra konfliktar og jobba for fred.  

Vanlegvis vert lukke kopla saman med kjøpekraft. Men dette eit blindspor. Den som lever rett, fremjar både si eiga og andre si lukke.

 

Ingen kommentarer: