fredag 3. juli 2020

Salme 87,1-2

 Han har grunnlagt byen på heilage fjell. Av alle Jakobs bustader
          elskar Herren Sions portar mest.

          
Dette er ei Sionsalme. Den handlar om Jerusalem som Guds by, senteret for Guds nærvær, ikkje berre i Israel men i heile verda. 

Det var i Jerusalem Jesus vart krossfest og verdas frelse etablert. Det var i Jerusalem han stod opp frå dei døde tredje dagen. Det var i Jerusalem han i triumf gav Den Heilage Ande til kyrkja si som ei kraft til frelse og lækjedom fram til han kjem att i herlegdom saman med alle sine heilage. Det er til Jerusalem, sin eigen by, han skal koma attende for å oppretta sitt fredsrike på jorda, eit rike me kan lesa om i Jesaja 2 frå vers 1. Og der skal han samla representantar for alle folk og nasjonar for å dømma dei, slik me les om det i Matteus 25,31-46. Dette er innleiinga på eit verdsfemnande fredsrike då han sjølv skal regjera på jorda før den siste strid og den endelege domen. Dette er noko uoversiktleg, men eg meiner at det er gode grunnar til å tru at det er omtrent slik dette kjem til å sjå ut. 

Det fysiske Jerusalem vil stå støtt sjølv om alle verdas folkeslag vil prøva å løfta på byen for å endra hans status. Men det går ikkje. Dei kjem til å slita seg til blods, slik me les om det i Sakarja 12,3. Han står nemleg på heilage fjell, og då tenkjer nok salmisten på Guds lovnader. For det Gud har sagt om denne byen, m.a. i Jesaja 2, vil bli oppfylt. Gud er trufast. Det er han også mot deg, du som lyttar til eller les dette. 

Det åndelege Jerusalem, den verdsvide kristne kyrkja vart historisk grunnlagt i Jerusalem. Denne kyrkja er Guds eigen familie. Ho har sin eksistens frå Jesus og kviler godt på hans veldige lovnader. Jesus sa: "På dette fjellet (Peters mektige vedkjenning til Jesus som Messias, den levande Guds Son) vil eg byggje mi kyrkje," og "dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne." Heilage fjell, Jesu eigne ord. Og han seier: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå."

Og du, min ven som trur på han, har eit sikkert fundament under føtene dine. Jesus går god for deg, han har betalt for syndene dine, han er nær hos deg kvar dag, han hjelper og støttar deg i stort og smått, og er eit skjold framfor deg når livsens stormar kjem over deg. Ingenting er som å ha den oppstadne Jesus som trufast ven, frelsar og Herre. Du kan gå framtida trygt i møte. Den tilhøyrer deg. Ingen kommentarer: