tirsdag 18. juni 2013

Salme 35,25-28

25 Dei skal ikkje le og tenkja: «Som vi ønskte!»
          Dei skal ikkje seia: «Vi har slukt han.»


Dette verset er ein profeti om at fiendane ikkje skal lukkast og triumfera. Den gleda skal dei ikkje få.
       
   
26 Alle som gler seg over mi ulukke,
          skal bli til spott og skam.
          Dei som ser ned på meg,
          skal kle seg i skam og vanære.


       
   
27 Dei som bryr seg om min rett,
          skal jubla og gleda seg.
          Alltid skal dei seia: «Stor er Herren,
          som ønskjer fred for sin tenar.»


Desse to  verset uttrykker ein viktig bibelsk sanning om rettferd: Du får att etter den måten du behandlar andre. Den som spottar, vil sjølv oppleva spott, den som ærar ein annan vil sjølv bli æra. Som også Jesus seier det i Bergpreika: "Sæle dei miskunnsame, dei skal få miskunn." Det er Gud som regiserer dette.  

 Dei som bryr seg om min rett, er det som forsvarer salmisten når han må fronta urettvise klagemål. Dei skal "jubla og gleda seg". Det betyr at dei vinn fram med saka. Elles vil folk som stiller opp for andre alltid ha ei kjelde til glede i seg sjølv. Forsvarar fungerer i samsvar med Den heilage ande, og når me er i harmoni med han, blir me glade. Me registrerer i vår ånd at Gud er stor, og at han "ønskjer fred for sin tenar." Fred = shalom = velferd.
       
   
28 Mi tunge skal forkynna di rettferd
          og lovprisa deg heile dagen.


Enno ein gong ser me at trua losnar tungebandet, den som erfarer Gud forkynner hans rettferd (som også kan omsetjast "frelse"), og lovpriser han heile dagen. Personleg gudserfaring resulterer i eit totalengasjement for Gud. Ein lovar Han døgnet på tamp :)

Ingen kommentarer: