lørdag 28. april 2012

Salme 20,4-6

Måtte han minnast alle dine gåver
og ta imot ditt brennoffer. Måtte han gje deg det hjartet ditt ønskjer,
og oppfylla alle dine planar,          
så vi kan jubla over di frelse
og lyfta banneret i vår Guds namn.
Måtte Herren oppfylla alle dine bøner!

Salmisten ber om at Herren må minnast Messias sine gåver og ta imot offeret hans. 
Jesus bar fram eit fullkome offer for synd, og dette vart fullt ut mottatt og akseptert av Gud som godt nok for alle menneske. 

Så ber han om at Herren må gje Messias det han ønsker, og oppfylla planane hans.
Kva ønskjer Jesus? At alle skal bli frelst og bli kjent med sanninga.
Kva planar har han? At me som kristne skal forkynna evangeliet som eit vitnemål for alle folkeslag. Når det er i boks, då kjem enden.
Når me går i Guds plan, kan me fryda oss over hans frelse.
Mange kristne er gledeslause. Det er fordi dei ikkje går i og fullfører Guds planar. 

"Å løfta banner i vår Guds namn" er å løfta krossen og markera for alle at ein trur på Jesus, og fortelja folk at dei også bør overgje liva sine til han.
Kva ber Jesus om? Han ber for oss som trur på han, og han ber for folkeslaga at dei skal begynna å tru på han. Måtte dette bli slik. Amen.

Gode Gud! Takk at du velvillig tok imot Jesu offer, og at du for hans skuld tilgjev oss alle våre synder når me innrømmer dei. Takk at du har gode planar for liva våre, og forat du ønsker oss kun det beste. Hjelp meg så eg ikkje skammar meg over å vera ein kristen, men løftar korset høgt slik at alle kan sjå det. Fyll meg med glede over di frelse, og oppfyll alle bønene mine, i Jesu namn, amen. 

Ingen kommentarer: