mandag 21. oktober 2013

Salme 37,35-40

    35 ר Eg såg ein lovlaus valdsmann.
          Han briska seg som ein frodig seder.

        
   
36 Sidan kom eg framom, då var han borte!
          Eg leita, han var ikkje å finna.
        
   
37 ש Legg merke til den heilhjarta!
          Sjå på den rettskafne!
          Det er framtid for den som skaper fred.
        
   
38 Men brotsmenn blir utrydda alle som ein,
          dei lovlause får si framtid hoggen av.
        
   
39 ת Dei rettferdige får si hjelp frå Herren,
          han er deira vern i tider med trengsle.
        
   
40 Herren hjelper dei og friar dei ut.
          Han friar dei frå dei urettferdige og frelser dei,
          for dei søkjer tilflukt hos han.


v. 35:  Lovlause menn kan gjera det skikkeleg godt i livet, bli rike og få makt slik at dei briska seg som frodige sedrar, sjølvgode til tusen.

v.36 Men dei varer berre ei lita stund. Til sist blir dei borte, og ikkje sjeldan forsvinn dei frå arenaen brått og uventa, som med Belsasar i Daniels bok som drakk av dei heilage kara. Gud gjorde ende på kongedøme hans same natta som dette skjedde.

v.37. Her blir me oppfordra til å leggja merke til dei heilhjarta og rettskafne. "Å leggja merke til" betyr å studera liva deira, og dei som gjer det, vil sjå at dei har ei lys framtid fordi dei er personar som skaper fred. Jesus prisar slike lukkelege og seier i Matt.5: Dei skal kallast Guds barn. For det DET dei er.  

v.38. Me lever no i ei tid der det ser ut til av valden tek overhand mange stader i verda: Somalia, Sudan, Irak, Egypt, Syria, for å nemna nokon plassar. Dinest vert det kvar veke gjennomført terroråtak mot sivile frå muslimske gruppen som kjempar ein eigen jihad. Her seier Bibelen: Det er ingen framtid for slike. Den skal hoggast av. Og godt er det. For mange kristne i verda vil dette verset vert til stor trøyst. 

v.39. Dei rettferdige er dei som trur på Gud, lever med han og er lydige mot hans bod. Dei som vil vera trufast mot Gud opplever gjerne vanskar og forfølging, men Gud har lova å verna dei i slike tider. Og det gjer han.

v.40: Han friar dei ut av trengslene, og løyser dei frå dei urettferdige (ei mektig trøyst for dei forfølgde kristne). Dette gjer han med alle som søkjer tilflukt han Han.


Ingen kommentarer: