torsdag 21. mars 2013

Salme 33,10-15

10 Herren skiplar rådet folka legg,
          bryt planane folkeslag tenkjer ut.
         
   
 11 Herrens råd står fast for alltid,
          hans hjartans planar frå slekt til slekt.
         
   
 12 Sælt er det folk som har Herren til Gud,
          det folk han har valt til sin eigedom!
         
   
 13 Herren skodar ned frå himmelen,
          han ser alle menneske.
         
   
 14 Frå sin bustad ser han ned
          på alle som bur på jorda.
         
   
 15 
Han har forma deira hjarte,
          alle deira gjerningar kjenner han.

          

v.10-11. Det som ligg under her er at folka legg planar mot Gud (jmf Salme 2), og at det er desse planane Gud skiplar og bryt opp. Me ser det i verda i dag at evangeliet har trange kår i mange land. Men Gud er likevel ustoppeleg. Hans planar om å la evangeliet om riket lyda som eit vitnemål for alle folkeslag står fast frå slekt til slekt. Difor går evangeliet fram over alt  trass i motstand og forfølging.

v.12. Å vera Guds barn er den ultimate lukke. Slik er det om ein forstår det eller ikkje. 
Folket som Gud har valt til sin eigedom er alle som har teke i mot Jesus, for det er dei som har barnerett hos Gud (Johannes 1,12).

v.13-14. Gud er ikkje fjern. Han har ikkje trekt seg tilbake. Interessert følgjer han kvart enkelt menneske med augo, levande oppteken av korleis det går med dei, alltid parat til å gripa inn om dei skulle be han om det. 

v.15 At Gud har forma hjarto våre tyder at det er han som har gjeve oss personlegdom. At han kjenner gjerningane våre tyder at han følgjer nøye og interessert med på kva me held på med, og at han støttar det gode og dømmer det vonde. 

Ingen kommentarer: