torsdag 3. mai 2012

Salme 21,9-14

9 Di hand skal nå alle dine fiendar,
          di høgre hand skal nå dei som hatar deg.
        
   
10 Du gjer dei til ein logande omn når du syner deg.
           Herren skal sluka dei i sin vreide
          og elden eta dei opp.
        
   
11 Deira frukt skal du rydda ut frå jorda,
          deira ætt blant menneskeborna.
        
   
12 Når dei legg vonde planar mot deg
          og tenkjer på svik,
          skal dei ikkje lukkast.
        
   
13 Du får dei til å rømma,
          du spenner bogen mot dei.
        
   
14 Ver opphøgd, Herre, i di makt!
          Vi vil spela og syngja om dine storverk.


 v.9: Kven er Guds fiendar?
1) Alle som vil stoppa munnen på kristne, og avgrensa kristne sin innflytelse i samfunnet.
2) Alle som jobbar for å tillata det som Gud forbyr, og forby det som Gud påbyr.
3) Alle som spottar Gud.
4) Alle som forfølger kristne
5) Alle som forfører kristne
Desse menneska vil bli fanga inn av Guds hand. Dei slepp ikkje unna. 


v.10: Domen som ventar dei er fælsleg og skildra som ein brann. 
Guds vreide er eit uttrykk for Guds rettferdige dom over dei som bryt hans bod, jobbar mot hans sak og avviser hans nåde.

v.11: Guds straff gjeld både dette livet og det som kjem. Guds fiendar vil oppleva at dei vert barnlause, og at dei misser barn, slik som me les om Farao og egyptarane i 2. Mosebok 11.


v.12: Nokre av Guds fiendar jobbar systematisk mot han, slik som t.d. iranske styresmakter når det gjeld å arrestera kristne. Dei skal ikkje lukkast. Guds kyrkje er heilt uovervinneleg så lenge ho held seg nær til Gud. Då verkar forfølginga mot sin hensikt. Det blir berre fleire kristne av det. 


v.13:  Dei som spreier redsle, vil sjølve oppleva redsle då dei opplever at Gud forfølgjer dei. Det er slik at Gud vil forfølgja alle som forfølgjer hans barn. 

v.14: Salma vert avslutta med ei bøn. Alle truande ønskjer sterkt at Gud skal bli opphøgd, dvs synleg for alle, kjent av alle, trudd av alle, respektert av alle, følgd av alle og elska av alle. 
Gud er mektig. Han tilgjev synda til alle som ber om det, han driv djevelen bort frå dei som står han imot, lækjer sjukdomane våre og gjev oss langt meir godt enn det me har vit til å be om. Difor vil me syngja og spela om hans storverk. Dei er mange. Naturen demonstrerer kor mektig, dyktig, intelligent, estetisk og kreativ han er, i Bibelen les me om alt det han har gjort for å frelsa oss. Imponerande. 
 

Ingen kommentarer: