onsdag 21. desember 2011

Salme 19,8-11

Dette avsnittet lovprisar Guds lov, dvs Guds ord. Det er god samanheng mellom vers 8-11 og 1-7: : Slik som sola opplyser jorda og vårt ytre miljø, slik opplyser Guds ord sjela og vårt indre miljø. Slik som sola syner menneske sanninga om den fysiske verda, slik syner Guds ord oss sanninga om den usynlege, åndelege verda.

Det ligg implisitt i dette avsnittet at Guds ord er truverdig og påliteleg. Det toler all gransking.

Kjært barn har mange namn. Guds lov blir her kalla Herrens vitnemål, Herrens befaling (statuttar), Herrens påbod, agen for Herren og Herrens domar, uttrykk som me også kan finna att i Salme 119.

v.8 Guds lov fornyar sjela. Kan også omsettast slik: Guds lov fører sjela til omvending. Det samsvarar med det Paulus lærer oss om lova sin funksjon, den kom til for at synda skulle bli stor, for å avsløra oss som ubehjelpelege syndarar og som difor driv oss til Kristus.

Herrens vitnemål er eit anna uttrykk for Guds lov. Den reflekterer det som er i Guds indre, hans gode vilje og plan.  Når me menneske augnar det som er der av godleik og sanning, vert me kloke.

v.9 Herrens befalingar gleder hjarta. Ikkje berre ved å vita om dei, men ved å følgja dei, naturlegvis. Hans påbod opplyser augo, dvs. hjelper oss til å sjå og tenkja klårt, til å avsløra det løgnaktige i tankar og haldningar som me og andre måtte ha. Guds lover gjer oss til sjåande menneske.

v.10 At lova vert kalla "agen for Herren" har vel samanheng med at ho er i seg sjølv full av autoritet, at Gud står 100% bak henne og at dersom me støyter mot henne, støyter me mot Gud. Dinest skaper lova age for Herren når me prøver å følgja henne, og merkar kor me kjem til kort i alle ting.

v.11 Menneska reiser over heile verda for å skaffa seg pengar og rikdom. Men legg mindre energi i å få tak i det som er langt meir verdfullt, Guds gode vilje. Det er dårskap av første klasse. Guds lov er det mest verdfulle me har fordi det gjev alle mennesker gode liv her og no om me følgjer henne, og evig liv hos Gud i etterkant. Slik er ho søtare enn honning og honningkake. Det følgjer fest med denne lova.


Ingen kommentarer: